Hela Människan Norrköping

Hela människan är en sida om humanistiska intresseorganisationer.

Kontakta oss nu

About us

We provide creative solutions that gets the attention of our global clients.

Hela Människan i Norrköping

Hela Människan är en ekumenisk organisation som arbetar på uppdrag av 17 församlingar i Norrköping.

Idag finns tre verksamheter som varje dag möter ca 100 personer som är i olika utsatta situationer. 2 är öppna verksamheter Ria-center och vars målgrupper är alla människor i utsatthet, vanligt i kombination med missbruk. Vi har även en Secondhand som är till för att samla in pengar till de mest utsatta i våra verksamheter. Secondhanden har dessutom ett psykosocialt arbete med arbetsträning/sysselsättning.
Läs mer om våra verksamheter under menyn verksamheter.

Hjälp oss att hjälpa – Sätt in ett bidrag på Gåvogiro

Läkarmottagning med låg tröskel för bostadslösa och missbrukare

En läkarmottagning med syfte att förbättra tillvaron för de sämst ställda är en nyckel till förändring och utveckling av arbetet med och för hemlösa och missbrukare.

Det är ett välfärdssamhälles uppgift att även ta hand om de som inte kan ta hand om sig själva. Vi efterlyser en humanitär låg-tröskel-läkarmottagning för bostadslösa och missbrukare i Norrköping.

Att ha en läkarmottagning för de mest utsatta människor i samhället är kvalitetstänkande. Alla människor har rätt att leva så värdigt som möjligt även om de kanske aldrig kommer ur sin hemlöshet eller sitt missbruk. Många gånger söker eller får missbrukare och bostadslösa inte den vård de behöver.

Tyvärr bemöts de inte alltid på ett likvärdigt och respektfullt sätt. Många missbrukare avstår från att söka medicinsk vård, tandvård och att hämta ut ordinerade läkemedel, pga. av att många har låg impulskontroll och inte klarar av krånglig byråkrati och långa väntetider.

”Personalen på landets akutmottagningar har blivit en alltmer utsatt yrkesgrupp. Hot och våld är numera vardag för sjuksköterskor på akuten”

Genom den kontinuitet som innebär att patienter med ex. missbruk träffar samma personal vid olika tillfällen och genom ett relationsinriktat förhållningssätt, skulle våld och hot minska på Norrköpings akut och vårdcentraler, även på låg-tröskel-läkarmottagningen.

En läkarmottagning för missbrukare och bostadslösa gör att patienter, som inte har liknade problem, samt personal kan känna sig tryggare på den ”vanliga” vårdcentralen.

Vi tror att ett mer organiserat samarbete mellan socialtjänst och sjukvård sannolikt skulle ge ett mer framgångsrikt resultat, ett samarbete som skulle omfatta en helhetssyn på den enskilda människan. Utifrån vårt perspektiv är hjälpsystemet ofta fastlåst i ett traditionellt arbetssätt som utestänger de mest utsatta.

Majoriteten av de hemlösa har alkohol- och missbruksproblem. En stor andel lider även av en omfattande socialmedicinsk och psykiatrisk problematik till exempel förföljelsemani, bipolär sjukdom, emotionellt instabil personlighetsstörning, ADHD etc.

Anne Ekendahls studie som rör tio mångbesökare på Beroendeakuten S:t Görans sjukhus (BAS) visar på en högst kostnadsineffektiv och fragmentiserad vård av främst hemlösa personer med missbruksproblematik. [3] Vi tror att det besparar samhället många kostnader genom att handla medicinskt preventivt.

Till exempel är det billigare för samhället att vårda en patients sticksår inom primärvården i en låg-tröskel-läkarmottagning, istället för att vänta på att patientens sticksår har utvecklats till en blodförgiftning och leder till en akut situation och en större sjukhuskostnad.

Enligt en CMT rapport (Roback Kerstin 2009:1) från Linköpings Universitet är medelkostnaden för ett fall av fotsår som lett till amputation mellan 249 000 till 462 000 kr

Hemlösa går ofta långt i dåliga skor, med blöta strumpor eller sover ute i kylan, trappuppgånger etc. Det skapar skavsår och hudinfektioner. Rökrelaterade luftvägsinfektioner, diabetes mellitus, leversjukdomar och tandproblem är också vanliga diagnoser.

Missbrukande patienter är både psykiskt och fysiskt mycket sjukare än övriga befolkningen, allt är sämre skött och upptäcks senare, mycket därför att drogpåverkade har en förhöjd smärttröskel. Den fysiska och psykiska ohälsan är delvis alkohol- och drogrelaterat och dödligheten i alkoholrelaterade skador är hög.

Hemlöshet och missbruk är ett utmattande och fysiskt krävande tillstånd, som gör att de inte klarar sjukvårdens traditionella bemötande/arbetssätt.

Önskemål för läkarmottagningen för hemlösa och missbrukare:

  • Kort väntetid (några minuter)- hemlösa har ofta stora problem, men inte tid att må dåligt
  • Inget krav på legitimation för patienten
  • Kostnadsfri primärvård i syfte med att minska kostsam akutvård
  • Fortlöpande samarbete med socialtjänst, frivillorganisationer och de hemlösas egna organisationer
  • Arbeta i smittskyddets tjänst (minskar smittsamma sjukdomars spridande i sociala riskmiljöer)
  • Adekvat remissförfarande: ett förslag är att utveckla ett system där patienten själv får ringa till sjukhuset och göra upp om en tid i syfte av att höja motivationen hos patienten samtidigt som det ibland kan vara svårt att nå patienten då den inte ha tillgång till telefon eller en egen adress
  • Specialresurser: Läkare och sjuksköterska med socialmedicinskt och psykiatrisk vårdkompetens med ett tydligt individuellt och behovsorienterad förhållningssätt.

Kort budget

Enköping kommun har en läkarmottagning kopplad till Hela Människan. Mottagningen är öppen 4 h/veckan och är bemannad med en läkare samt en sjuksköterska. Kostnaden beräknas till ca. 300 000 kr/år.

De vanligaste symptomen och sjukdomarna i mottagningen för hemlösa är: högt blodtryck, sticksår, infektionssjukdomar (luftvägsinfektioner), Hepatit, hjärtproblem, magkatarr, depressioner, ledproblem, missbruk, kol, astma, ADHD. Det vore bra om man även skulle kunna erbjuda att skicka remiss till tandläkare då tandstatusen bland missbrukare och bostadslösa ofta är dålig.

Vi rekommenderar https://sportsrehab.se/

och vill även tacka flyttstädning-göteborg.com för hjälp med hemsidan.

Latest News